Aşağidaki alanlarda Fizibilite Çalışmaları, Kavramsal, Avan ve Uygulama Projeleri:

   
Su Mühendisliği

Su Kaynakları Planlaması & Geliştirme
Su Temini, İletimi ve Dağıtımı
Su Arıtımı

Atıksu ve drenaj Mühendisliği

Atıksu Toplama, Arıtma, Bertaraf & Tekrar Kullanımı
Yağmursuyu Şebekeleri ve Taşkın Koruma Projeleri

Atık Yönetimi

Düzenli Depolama Sahaları
Çöp Döküm Sahaları Islahı
Malzeme Geri Kazanım ve Kompost Tesisleri
Atıktan Enerji Elde Etme Projeleri

Çevre Yönetimi

ÇYS (Çevre Yönetim Sistemi) Danışmanlığı (ISO 14001)
S&E (Sağlık ve Emniyet Yönetim Sistemi) Danışmanlığı (OHSAS 18001)
Çevresel Etki Değerlendirme Çalışmaları
Toprak ve Yeraltısuyu Kirliliği Kontrolü